Domovní řád

Všeobecný řád Bio-Seehotelu

Vážení hosté,

abyste si svůj pobyt v Bio-Seehotelu co nejvíce užili, prosíme vás, abyste dodržovali následující řád a sdělili jej všem spolucestujícím. Zaměstnanci hotelu jsou oprávněni nařídit každému hostu dodržování veřejného pořádku a vnitřního řádu.

Zacházení s majetkem hotelu

Prosíme, zacházejte s vybavením v hotelových pokojích, nábytkem a dalším zařízením po celém hotelovém areálu s péčí. Za způsobené škody odpovídá host, a tyto škody mu budou vyúčtovány. Znečištění způsobené jídlem a/nebo nápoji v pokoji budou odstraněny na náklady hosta. Škody, které nelze odstranit, například na matracích, v koupelně, na kobercích nebo na nábytku, budou účtovány hostovi jako náklady na novou výbavu. Hosté nejsou oprávněni provádět změny v hotelových pokojích a jejich vybavení. Přestavování nábytku je výslovně zakázáno. Pokud dojde k porušení, budou vám účtovány náklady na nápravu.

Kouření a otevřené plameny

Kouření je v celém hotelu přísně zakázáno a povoleno pouze venku u budovy. Pokud neoprávněné kouření způsobí požární poplach nebo byly manipulovány detektory kouře, hotel za to nenese odpovědnost. Náklady spojené s výjezdem hasičského sboru nebo jiných bezpečnostních služeb je nutné uhradit na místě. Pokud se zjistí, že hosté kouřili v pokojích, bude účtována zvláštní úklidová poplatek ve výši 300,00 €. Poškození, jako jsou popáleniny a díry na nábytku, moskytiérových sítích, podlahách, ložním prádle atd., znamenají, že vám budou účtovány náklady na nápravu. Otevřený oheň a zapalování svíček v hotelových pokojích, schodištích, chodbách a toaletních zařízeních není povoleno. Za způsobené škody odpovídá host a budou mu vyúčtovány. Konzumace nebo držení drog jakéhokoli druhu, včetně konopí (podle zákona o konopí, zkráceně: CanG), není v hotelu a na venkovních prostorách povoleno!

Přístup/Klíče

Při check-inu obdrží každá osoba v pokoji klíčovou kartu, kterou je třeba použít pro otevření dveří pokoje a budovy. Při opuštění pokoje zavřete dveře. Klíčovou kartu je nutné před odjezdem vrátit na recepci. Ztráta klíčové karty bude zpoplatněna 20,- € za každou kartu.

Pokoje

Naše pokoje jsou každodenně uklízeny. Můžete využít náš voucher a pro ohled na životní prostředí se zříci úklidu pokoje. Sami se rozhodněte, zda chcete výměnu ručníků.

Prosíme, nepoužívejte toalety k odhazování hygienických potřeb nebo jiných předmětů, což by mohlo vést k zablokování našeho odpadního systému. Vyhradujeme si právo na uplatnění nároků na náhradu škody, pokud bude tato instrukce ignorována a dojde k poškození naší vlastní majetku.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno naklánět se z oken a házet z nich věci ven. Všechna okna smí být otevřena pouze pro větrání. Při spouštění rolet byste měli dbát na to, aby nebyl v cestě žádný balkonový nábytek, který by mohl být poškozen.

Při opouštění pokoje prosím zavřete všechna okna a dveře, aby se předešlo poškozením, která mohou vzniknout kvůli špatnému počasí. Při používání topení si prosím nechte dveře a okna zavřené.

Gastronomická zařízení

Náš hotel nabízí restauraci Panorama, Lobby Bar, Genuss-Lounge, Bowling Bar v Panorama Spa a pivní zahradu (sezónně) s různými kulturními nabídkami. Konzumace vlastních jídel a nápojů v těchto prostorách není povolena. Výjimky z tohoto pravidla musí být výslovně dohodnuty s vedením našeho hotelu. Na našich bufetech si můžete pochutnat naši nabídku do sytosti. Pokud potřebujete další stravování na zbytek dne, prosíme, abyste si objednali balíčky s obědem a nebrali jídlo z bufetu. Náš personál vám rád poradí.

Používání internetu

Při používání našeho bezdrátového internetového připojení WLAN musí být dodržována ustanovení platných zákonů o ochraně osobních údajů a ochraně dětí a mládeže. Porušení tohoto nařízení je nahlášeno. Neručíme za škody způsobené výpadkem příjmu WLAN. LAN kabel si můžete půjčit na recepci. Na pokojích můžete poté internet používat bez rušení.

Zvířata

Domácí mazlíčci jsou povoleni pouze po předchozí rezervaci ve vyhrazených pokojích za poplatek 25,- € za zvíře a noc. Host je povinen přihlásit svého domácího mazlíčka předem. Domácí zvířata jsou povolena pouze za podmínky, že jsou pod stálým dohledem hosta, jsou zdravá a nepředstavují žádné nebezpečí pro personál hotelu nebo ostatní hosty. Pokud opustíte hotel, nechte prosím domácí zvířata v pokoji nikdy samotná. Pokud plánujete své zvíře na krátkou dobu zanechat v pokoji samotné, prosíme, abyste na vnější straně dveří zavěsili "Nerušit" ceduli, aby náš úklidový personál nemusel během té doby do pokojů vstupovat. Rádi vás informujeme, kdy je možné provést úklid vašeho pokoje. Pokud dojde k závažnému znečištění nebo vzniku nepříjemných zápachů, máme právo vám účtovat náklady na úklid. Stejně tak platí pro škody způsobené vaším zvířetem. Dále platí povinnost použití vodítka pro psy v hotelu a na hotelovém pozemku. Pokud je řád hotelu narušen chováním zvířete, má hotel právo zrušit smlouvu o ubytování.

Nelegální drogy a zbraně

Přinášení nelegálních drog a zbraní je přísně zakázáno a povede k okamžitému vykázání z hotelu. V takových případech budou také informovány příslušné úřady.

Klidová doba, pořádek a bezpečnost

Od 22:00 hodin je třeba dodržovat noční klid ve všech pokojích, chodbách a venkovních prostorách našeho pozemku. Neposlušnost nočního klidu může vést k okamžitému vykázání z hotelu. V takovém případě host ztrácí nárok na ubytování a vrácení předem zaplacených poplatků. Host, který je vykázán kvůli porušení nočního klidu, musí uhradit plnou částku za rezervaci, i když ji nemohl využít.

Naše hotelové prostředí očekává respekt k ostatním hostům a personálu. Po 22:00 hodině, při odchodu a návratu do hotelu, dběte na minimalizaci hluku z ohledu na ostatní hosty.

Klíčovou kartu nesmíte předávat třetím osobám. Neregistrovaným osobám je povolen vstup do pokojů pouze po předchozím oznámení na recepci. Bio-Seehotel si vyhrazuje právo na zákaz vstupu jednotlivých osob. Pobyt nehlášených osob v hotelovém pokoji po 22:00 hodině není povolen a při nedodržení se považuje za souhlas registrovaného hosta s placeným ubytováním. Každá dodatečná osoba bude účtována na recepci na základě aktuální sazby pro dospělé.

Pobyt dětí do 13 let je v hotelu povolen pouze v doprovodu a pod dohledem dospělých. Za chování nebo škody způsobené dětmi a následnými škodami nesou zodpovědnost zákonní zástupci.

Vchody, schodiště a chodby slouží jako únikové cesty a musí být zásadně ponechány volné. Výjimkou jsou kočárky, chodítka a invalidní vozíky, pokud nebrání únikovým cestám a neruší ostatní hosty.

V našem hotelu není hostům povoleno používat vlastní elektrická zařízení, jako jsou vařiče, plotýnky nebo žehličky. Výjimku tvoří fén, mobilní telefony a elektrické holičky a zubní kartáčky.

Při nesprávném použití výtahů nenese hotel žádnou odpovědnost a náklady budou účtovány viníkům.

Nouzová situace

Pokud se ozve požární poplach, není povoleno vrátit se na pokoje. Prosím, vezměte maximálně boty, bundu a cennosti. Opusťte hotel nejkratší cestou přes vyznačené únikové cesty a v žádném případě nepoužívejte výtah. Núdzové východy jsou odpovídajícím způsobem označeny. Plány únikových cest se nacházejí na pokojových dveřích.

Shromaždiště jsou umístěna na parkovišti 2 a u toalety na pivní zahradě.

Parkování a kola

Prosím, respektujte, že na našem celém hotelovém pozemku platí silniční zákon. Parkování před vstupem do Sports Base není povoleno a za porušení tohoto pravidla může dojít k okamžitému odstranění vozidla za poplatek. Naše pozemek je soukromým majetkem podléhajícím našemu domovnímu řádu. Všechny pokyny personálu hotelu ohledně parkování vozidel musí být striktně dodržovány. Prosíme, udržujte volné únikové cesty, které jsou jako takové označeny a jejich porušení může vést k okamžitému odstranění vozidla za poplatek.

Parkování na našem pozemku je na vlastní nebezpečí. Parkovací místa nejsou střežena a nejsou chráněna speciálními opatřeními proti cizím zásahům. Výslovně neručíme za škody na vozidle nebo jeho obsahu.

Pokud máte kola, prosím, používejte k tomu určená stojiska na severní straně hotelu vedle vlajek. Možnost bezpečného uzamčení je k dispozici u zaměstnanců Sports Base za poplatek 5,- € za kolo.

Zodpovědnost

Používání zařízení, včetně tělocvičen v Sports Base, je na vlastní nebezpečí. Pokud je škoda způsobená nesprávným použitím zařízení nebo zařízení, host nese odpovědnost za způsobené škody. Bio-Seehotel Zeulenroda neručí za zničení, poškození nebo ztrátu přinesených předmětů. V celém hotelu, všech prostorách a na venkovních prostorech platí zákon o ochraně dětí a mládeže.

Cennosti

Hotelský trezor slouží k uložení hotovosti, cenných papírů a jiných cenností, za ztrátu cenností (zejména šperků a peněz) nebo jejich odcizení nebo ztráty hotel zodpovědnost nebere. Také uskladnění šatů, hudebních nástrojů, přenesených technických zařízení a podobných věcí je plně v kompetenci hosta.

Ztracené a nalezené předměty

Ztracené nebo nalezené předměty, prosíme, nahlaste na recepci nebo je tam odevzdejte. Pro takové případy je naše recepce neustále k dispozici.

Komerční filmové a fotografické záznamy

Komerční filmové a fotografické záznamy v hotelu a venkovním prostoru na hotelovém pozemku jsou povoleny pouze s písemným souhlasem vedení hotelu. Z ohledu na hosty není povoleno fotografování ve Spa oblasti.

Změny našeho řádu jsou kdykoli možné a jsou k dispozici na recepci.

Vyhrazujeme si právo zrušit existující smlouvu a zakázat poskytování služeb těm hostům, kteří nedodržují náš řád a způsobují škodu personálu, ostatním hostům nebo hotelu.

Děkujeme vám za pozornost a dodržování tohoto řádu. Pokud máte další otázky k vašemu pobytu, jsme vám kdykoli k dispozici.

Váš tým z Bio-Seehotelu Zeulenroda

Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH & Co. KG | Bauerfeindallee 1

07937 Zeulenroda-Triebes

bio-seehotel-zeulenroda.de

Telefon: +4936628 98-0

info@bio-seehotel-zeulenroda.de